Om undersøkelsen

SHoT 2014 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som ombud for Datatilsynet.

SHoT 2014 er en oppfølging av SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme tema. I SHoT 2010 deltok 6053 studenter mens i SHoT 2014 var det 13 663 studenter som svarte.

Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved SiT ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Målgruppen i SHoT er heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap. Universitet og høyskoler tilknyttet ti samskipnader deltok i 2014 undersøkelsen. Disse representerer 71 % av alle studenter i målgruppen.

Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 24. februar til 27. mars 2014. E-post med lenker til spørreskjema ble sendt til 47 514 tilfeldig utvalgte studenter, fordelt på studieinstitusjoner, fakultet og avdelinger. Svarandelen er 29 %, og datagrunnlaget omfatter svar fra 13 663 studenter.

Undersøkelsen er initiert av SiB, SiO og Sit, og alle landets samskipnader ble invitert til å delta.