Bolig

Hjemmet utgjør en stor del av rammen rundt studentenes dagligliv. Hvordan bor studentene, og hvor fornøyd er de med boforholdene?

Boform

Studentene er spurt om hvordan de bor, om de bor alene eller sammen med noen – og i så fall hvem.

20 % av studentene bor alene.

Blant disse er en noe høyere andel menn enn kvinner.

I underkant av 40 % bor med venner/andre.

I overkant av 30 % bor sammen med partner.

Denne andelen øker naturlig med alder og studieansiennitet.

8 % av studentene bor sammen med foreldre.

5 % bor med egne barn.

I underkant av halvparten av studentene leier privat.

Undersøkelsen viser at flere menn enn kvinner bor hos samskipnadene.

I tillegg er det en naturlig sammenheng mellom boform og alder.

Det er også sammenheng mellom boform og sivilstatus.

Det er naturlige variasjoner mellom hvem som eier boligen og hvem studentene bor sammen med. En stor andel av de som bor alene leier hos samskipnaden. Blant de som leier privat, er det mest vanlig å dele bolig med venner (gjelder 6 av 10).

Trivsel med boforholdene

Studentene er spurt om hvor godt de trives med boligsituasjonen sin.

8 av 10 trives ganske eller meget godt med egne boforhold. Relativt få (7 %) trives dårlig med boforholdene.

Undersøkelsen viser små kjønnsforskjeller. At kvinner er litt mer fornøyd enn menn skyldes i hovedsak at de i noe større grad bor i et etablert forhold i egen bolig.

Med økt alder (og studieansiennitet) øker også tilfredsheten med boforholdene.

Data viser også at gifte og samboende er mer fornøyd enn andre. Alt dette har i hovedsak sammenheng med andelen som har etablert seg med egen bolig.

Studentene er i høy grad tilfredse med boforholdene uavhengig av samskipnad og boform/boligeier. De som leier privat trives i gjennomsnitt like godt som de som leier hos samskipnadene.