Økonomi

Den økonomiske situasjonen er viktig for den enkeltes levekår. Hvor høy inntekt har studentene, og hvor økonomisk robuste er de?

Inntekt

Studentene er spurt om hvor mye de tjener i tillegg til inntekter fra lån og stipend.

1 av 4 studenter tjener under 35 000 kroner i brutto arbeidsinntekt.

3 av 10 tjener mellom 75 000 og 150 000 kr. Trimmet snitt er 73 000 kroner. (Trimmet gjennomsnitt er snittet etter at de 2,5 % høyeste og laveste inntektene er fjernet.)

Undersøkelsen viser at 11 % av studentene en årsinntekt som er høyere enn beløpsgrensen fra Lånekassen (151 216 kr). Sammenlignbare data viser at denne andelen er redusert fra 15 % til 9 % mellom 2010 og 2014.

Det er en klar positiv sammenheng mellom inntekt og alder.

Forskjellene mellom kvinner og menn er små.

Det er en svak samvariasjon mellom arbeidsinntekt over 75 000 kr og en noe høyere andel som har strøket flere ganger.

De med høyest arbeidsinntekt avviker ved at de i mindre grad enn andre grupper har fortrolige venner som de har blitt kjent med på studiestedet.

Økonomisk robusthet

Hvor mange studenter er i en økonomisk sårbar situasjon?

Utviklingen i støttebeløpet fra Lånekassens var i perioden 2000–2011 den samme som i norske husholdninger (34 % i løpende kroner). Dette utgjør en økning på 9 % i faste kroner. Mellom de to SHoT-undersøkelsene i 2010 og 2014 var den årlige økningen i faste kroner i støttebeløpet på om lag 1 %, ifølge Lånekassen.
 
SSBs levekårsundersøkelser blant norske studenter i 1998, 2005 og 2010 viste at hhv. 19 %, 26 % og 18 % av studentene ofte eller av og til hadde vansker med å klare husholdningens løpende utgifter til for eksempel mat, transport og bolig.
 
I de samme undersøkelsene oppga hhv. 34 %, 44 % og 40 % at de i mesteparten av fjoråret ville hatt problemer med å betale en uforutsett regning på 3 000 kr (1998) og 5 000 kr (2005 og 2010).
 
I SHoT 2010 rapporterte 35 % av studentene at de ofte eller av og til hadde vansker med å klare husholdningens løpende utgifter.

SSB-undersøkelsen fra 2010 tydet på at de fleste hadde brukbar økonomi, og at den var klart bedre enn i 2005. For eksempel svarte 69 % at de aldri hadde problemer med å betale løpende utgifter, en andel som var 21 prosentpoeng høyere enn i 2005. I SHoT 2010 var denne andelen 41 %, langt lavere enn i SSB-undersøkelsen.

Én av tre studenter er i en økonomisk sårbar situasjon iht. til en definisjon av økonomisk robusthet som: «sjelden eller aldri vansker med løpende utgifter og ville klare en uforutsett regning på 5 000 kr mesteparten av fjoråret». Med sårbar menes «av og til eller ofte vansker og ville ikke klart en uforutsett regning». Andelen varierer mellom læresteder.

Sammenlignet med SHoT 2010 har andelen sårbare studenter økt noe. Flere kvinner enn menn lever i en økonomisk sårbar situasjon, og forskjellen øker fra 2010 til 2014.

Andelen studenter i en økonomisk sårbar situasjon er lavest blant de yngste.

Gifte studenter oppgir i mindre grad enn andre å være i en økonomisk sårbar situasjon, og det er en naturlig sammenheng med inntekt.

7 % av studentene har søkt hjelp for praktiske/økonomiske forhold i løpet av det siste året. Nesten like mange har vurdert det.

Blant de som har søkt hjelp er det små forskjeller mellom kvinner og menn ...

... men andelen øker med alder. Det er klar sammenheng med egenrapportert økonomisk sårbarhet.